Privacyverklaring Route Vooruit

In dit document geef ik (Loek Marneffe) u informatie hoe mijn onderneming (Route Vooruit) omgaat met uw
persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van
deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.
Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn
privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke
rechten u heeft. Personen die voor Route Vooruit werkzaam zijn of worden ingehuurd (onderaannemers) vallen, wanneer zij werkzaamheden uitvoeren die onder Route Vooruit vallen, ook onder deze privacyverklaring waarin ik (Loek Marneffe) eindverantwoordelijk ben. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Loek Marneffe
E: info@routevooruit.nl
T: 06-41882524
Kvk: 76896552
AGB-Code: 98104686

Loek Marneffe is de Functionaris Gegevensbescherming van Route vooruit, te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u
mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is
gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende
vragen. Deze vragen kunnen onder andere betrekking hebben op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik,
zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen
mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres,
geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.
Indien u wordt begeleid, worden deze gegevens vastgelegd in uw dossier.

Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor
nodig. Vaak vloeit dit voort uit een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor minderjarigen tot 12 jaar vraag ik toestemming van
een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vraag ik toestemming van zowel
de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede
zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik
verplicht om een dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende
informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen
genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan
derden. Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw
dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?
Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed
mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan
derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik
geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u en/of uw ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger
toestemming hebben gegeven. In bepaalde gevallen ben ik wettelijk verplicht uw gegevens te delen met derden.

Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.
Aanvang van de zorg
Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik
maak daarvan geen kopie of scan. Ook zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.
Betaling
Voor de bekostiging van de zorg, verstrek ik uw gegevens – voor zover noodzakelijk – doorgaans aan de gemeente.
Op de factuur kunnen onder andere uw NAW-gegevens, uw BSN-nummer en een specificatie van de behandeling
staan. Indien de zorg buiten het gemeentelijk aanbod valt, wordt deze mogelijk aan uzelf gefactureerd. Dit kan via de
zorgverzekeraar lopen.
Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of ik vermoed dat
dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk
op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een
administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst
af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.
Overleg en afstemmen ketenpartners
Bij ketenzorg mag ik (Loek Marneffe) er in principe uitgaan van veronderstelde toestemming. Ik kan die toestemming alleen veronderstellen, indien ik u als zorgvrager vooraf informeer:
– over de partners in de keten, die naast mij ook bij zijn zorg betrokken zullen zijn
– over de informatie over u die wij als partners in de zorg zullen delen. Wij stellen u in staat om te reageren en/of om aan te geven dat u niet wil dat (bepaalde) informatie aan (sommige) partners in de keten gegeven wordt.
Er geldt hierbij de eis dat alleen die informatie verstrekt mag worden die noodzakelijk is om de vereiste taken uit te kunnen voeren (WGBO art. 7:457 lid 2).
Toelichting: Overleg tussen overige zorg/ketenzorgpartners en begeleiding (Route Vooruit) zal altijd plaatsvinden met respect voor geldende privacyregels. Dit houdt in dat enkel en alleen zaken worden gedeeld die nodig zijn om de zorg (goed) uit te kunnen voeren en als ketenpartners af te stemmen over de uitvoering van de zorg. Voor het delen van overige zaken die geen directe grondslag voor de samenwerking hebben dient altijd eerst nadrukkelijk toestemming te worden gevraagd aan de cliënt. Deze wordt altijd ingelicht over contact dat er is geweest met andere zorgverleners en heeft hierin recht op een terugkoppeling.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Zorgaanbieders zijn op basis van de Wmo 2015 verplicht om dossiers 15 jaar te bewaren te rekenen vanaf het tijdstip
waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een
goed hulpverlener voortvloeit (of indien dit in het belang is van een ander). Als deze termijn is verstreken zullen uw
gegevens worden vernietigd. Voor gegevens waarop de Wmo 2015 niet van toepassing is, geldt in beginsel dat uw
gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk, tenzij voor deze gegevens een afwijkende wettelijke
bewaartermijn geldt.

Wat zijn uw rechten?
Als cliënt bepaalt u welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt
maken, vat ik hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te
doen. Bovenaan het reglement vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op
uw verzoek.

Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien.
Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag
u mij altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.
Recht op correctie
Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kunt u om correctie
vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie
doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.
Recht op verwijdering
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze
gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering
niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke
voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.
Recht op beperking
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit
gebruik willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeef,
dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik voldoen.
Brongegevens
Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze
informatie heb ontvangen.
Overige rechten
U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de
gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Daarnaast heeft u ook
het recht om op te vragen door wie en wanneer er bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem aan
anderen beschikbaar is gesteld en wanneer er door anderen bepaalde informatie is ingezien of opgevraagd.

Elektronische communicatie
Website
Als u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegevens
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn
verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze
websites gebruikmaakt.
Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw
pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden
gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren.
Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat
u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld
met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of
Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben
gekregen
Ik  heb Google geen toestemming gegeven om via Route Vooruit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wijziging van deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring
regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. Deze versie is van 3-11-2023.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact
met mij op. Ik zal mijn best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit
dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.
Mocht u van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: . www.autoriteitpersoonsgegevens.nl